Find us on

 

ፕረስ ኮንፈረንስ ኤድ ሙሪ ምስ ኤትኒክ ሜድያ!


ከንቲባ ከተማ ስያትል ኤድ ሙሪ ብሓደ ሚያዝያ 2014፡ ንናኣሽቱ ማሕበረ ኮማት ዝውክሉ መራኸቢ ብዙሃን (ኤትኒክ ሜድያ) ኣኼባ ብምዕዳም፡  ድምጺ ናይዞም ዝተፈላለዩ ንኸተማ ስያትል ኣብ ንግዲ ይኹን ካልእ ጉዳያት ኣገደስቲ ዝኾኑ ንኣሽቱ ማሕበረ ኮማት ንምስማዕን ሽግራቶም ንምፍታሕን መታን ክኽእል፡ ነቲ ብኽልተ ሰብ ጥራይ ዝውከልን ውሑድ ባጀት ዘለዎን ንስደተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈቱ፡ ከስፍሖ ከም ዝመደበን፡ እንግሊዝ ከም ካልኣይ ቋንቋ ESL ብሰፊሑ ይድፍኣሉ ምህላዉን ብምሕባር፡ ሕቶታት ክምልስ ቅርብነቱ ኣርእዩ።  ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ  ድምጺ ዝተፈላለዩ ማሕበረ ኮማት ዘቃልሑ ወከልቲ ድማ ዝተፈላለየ ሕቶታት ኣቕሪበምሉ። ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ዳዕሮ ኣቶ ፍጹም ተስፋማርያም ኣብ ዘቕረበን ክልተ ሕቶታት፡ ኣብ ከተማ ስያትል ኣገዳሲ ክትዕ ኣለዓዒሉ ዘሎ ጉዳይ ታክሲ፡ ፎር-ሃየር፡ ሊሞን ሓደስቲ ዝመጽኣ ቲ.ኤን.ሲ. (ኡበር፡ ሊፍትን ሳይድ ካርን) ብቤት ምኽሪ ዝቐረበ እማመ ንኹሉ ከም ዘየዕገበን፡ ምምሕዳሩ ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ክሕዞን ኣብ መዕሊቢኡ ከብጽሖን’ዩ? ፍቓድ ንግዲ ኡበር ኤክስ’ከ ንመን’ዩ ክወሃብ? ትብል ቀዳመይቲ ሕቶ። ካልኣይቲ ሕትኡ ድማ  እዘን ኣብ ማሕበረ ኮማተን ተመርኩሰን ንስደተኛታት ዝውክላ መራኸቢ ብዙሓን ብሕጽረት ባጀት ስለዝሳቐያ ምምሕዳሩ ክገብሮ ዝኽእል ሓገዝ እንተሃለወ ዝምልከት ነይሩ።
ከንቲባ ሞሪ ኣብ ዝሃቦ መልሲ፡ ብዛዕባ ታክስን ፎር ሃየርን ቲ.ኤን.ሲ.ን ዘሎ ተሓላላኺ ጉዳይን  ዘለዎም ነናቶም ብልጫን ብምዝርዛር፡ ገና መዕለቢ ከም ዘይተገብሮን ይዝተየሉ ከምዘሎን ሓቢሩ። ውሕስነት ዓማዊል ግን ይጽንሓለይ ስለ ዘይብሃል ብቐዳምነት ንሰርሓሉ ኣለና። ብቑዓት ተሽከርከርቲ፡ ልዑል ኡንሽራንስ፡ ብቑዓት ወይ ዘተኣማምኑ ዘወርቲ ዘጠቓልል ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎት ክህሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ኣብ ዕዳጋን ተክኖሎጅን መጺኡ ዘሎ ለውጢ’ውን ከም ዘይካሓድ ኣረዲኡ። ኣብ ቲ.ኤን.ሲ. ዋንነት ፍቓድ ንመን’ዩ ክወሃብ ዝብል ሕቶ ግን ጌና ኣይተወሰነን ዝብል መልሲ ሂብሉ።
ኣብቲ ንመራኸቢ ብዙሓን ዝምልከት መልሱ ድማ ምምሕዳሩ በዘን “ኤትኒክ ሜድያ” ገይሩ ምስተን ማሕበረ ኮማት ድልዱል ርክብ ክገብር ስለዝደሊ ክግበር ዝከኣል ሓገዝ እንተሃልዩ  ከም ዝድህስስዎ ኣተስፍዩ። እንተኾነ ምስ ጉዳይ ናጻ ፕረስ ወይ ፈርስት “ኣመንድመንት” ክጋጮ ከምዘይብሉ ኣስሚርሉ። ካልእ ምስ ፖሊስ ዝተሓሓዝ ጉዳያት ኣብ ዘልዓሎ ኣርእስቲ፡ ካብቶም ንሓደ ወሎዶ ኣብ ስያትል ዝሰፈሩ ተወላዶ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ንመጀምርታ ግዜ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቖጽሩ ሓቢሩ። ምስዚ ኣብ ዝተሓሓዝ ምምሕዳሩ ካብ ዝገበሮም ዓበይቲ ለውጥታት፡ ንመጀመርታ ግዜ ኣፍሪካን ኣሜሪካ ፖሊስ ቺፍ መዚዙ ምህላዉ ብምጥቃስ፡ ስያትል ንመልክዓ ክትመስል ኢና ንጽዕር ኢሉ።
ካልኦት ዝቐረቡ ሕቶታት፡ ምስ ልዑል ክእለቶም ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ትሑት ስራሕ ከምዝዋፈሩን፡ ስደተኛታት ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ዘለዎም ተራ ልዑል ምዃኑ፡ ብዛዕባ ዝተሓተ ክፍሊት 15 ዶላር ንሰዓት ንኽኸውን ዘሎ ሓሳብ፡ ድምጺ ስደተኛታት ኣብ ከም ምስ ፖሊስ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ዝወሃቦ ኣቓልቦ፡ ብዛዕባ ኣብ ስያትል ዝስራሕ ዘሎ ንስትሪት ካር ዝኸውን መገዲ ባቡር፡ ኣብ ስደተኛታት ዝረአ ሕጽረት ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ህይወት’ቶም ስደተኛታት ዘለዎ ጽልዋ፡ ምዕባይ ተክኖሎጂ፡ ወዘተ ዝኣመሰሉ  ነይሮም።  ከንቲባ  ኤድ ሞሪ ድማ ዘዕግብ መልሲ ሂብሎም።


 ጥምረት ስደተኛታት መግለጺ ኣውጺኡ


ጥምረት ስደተኛታት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ እቲ ኣብ ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተንን ሃርቦር-ቪው ሆስፒታልን ተፈጢሩ ዝነበረ ሽግር ከም ዝተፈትሐን፡ እዚ ከኣ ሓደ ካብ ዕዉት ስራሓት ናይቲ ጥምረት ምዃኑ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ መግለጺ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ተበጺሑ ኣሎ። ኣብዚ ብፍላይ እቲ ጠንቂ ናይቲ ጉዳይ ዝኾነ፡ ንቋንቋ እንግሊዝ ከም መምዘኒ ዝገበረ ንሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ፈተና ጠጠው ክብል፡ ንቐጻሊ ከኣ ተመሳሳሊ ተግባር ከይፍጸም ኣብቲ ስምምዕ ተጠቒሱ ኣሎ። ድሒሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን መዲካል ዝተላእከ ደብዳቤ ከም ዘመልክቶ ከኣ ኩሎም ሰራሕተኛታት ፈተና ከም ዝሓለፉን ዶሞዝ ከም ዝተወሰኸሎምን እቲ ወሰኽ ከኣ ካብ ጥሪ ጀሚሩ ንድሕሪት ብሙቕጻር፡ ውህሉል ገንዘብ ክዋሃቦም ምዃኑ ይሕብር።
ካብ ሽማግለ ጥምረት ነዚ ጉዳይ ብፍሉይ ተመዚዙ ክከታተል ዝጸንሐ ኣቦ መንበር ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ኣቶ ሃይለስላሰ ኪዳነ፡ “ነዚ ዕዉት ስራሕ ክንሰርሕ ዝኻኣልና ኩልና ስደተኛታት ሓቢርና ውሁድ ጸቕጢ ክንገብር ብምኻልና’ዩ። ብሕብረት እንተቐጺልና ከኣ ኣብ ቀጻሊ’ውን ጠቓሚ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።” ክብል ጠቒሱ።
ኣገናዕ ሽማግለ ጥምረት! ናይ ብሓቂ ዕዉት ስራሕ ንብል።

 

ህብብቲ ተዋሳኢት ወይኒሃረግ ሃይለ (ቤኪ) ንምሕጋዝ  ወፈያ ተጌሩ


ንሕክምናዊ ሓገዝ ኣብ ሱዳን ንዘላ ህብብቲ ተዋሳኢት ወይኒሃረግ ሃይለ (ቤኪ) ንምሕጋዝ፡ ኣብ ስያትል ዕዉት ወፈራ ምውጻእ ገንዘብ ተኻይዱ። ኣብቲ ብቀዳም 22 መጋቢት 2014 ኣብ ዳህላክ ማእከል መዘናግዒ ኤርትራውያን ዝተኻየደ ባህላዊ ምሸት፡ ብሽያጥ ትኬትን ብወፈያን ዝተዋጽአ ገንዘብ፡ ብድምር $5400.00 (ሓሙሽተ ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ዶላር) ተወፍዩ። ድሮ እቲ ገንዘብ ናብ ቤኪ ከም ዝበጽሐን፡ ሓጎሳ መግለጺ ከም ዝሰኣነትሉን ምስጋንኣ ንህዝቢ ስያትል ብኣድናቖት ከም ዝገለጸትን ተሓቢሩ።
ነዚ መደብ ንምክያድ ሓሳብ ዘንቀለን ኣብ መፈጸምትኡ ዘብጽሐን ሰኣላይ ክፍሎም ባህታ፡ ነዚ መደብ ንምዕዋት ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበሩ ተቐማጦ ስያትል ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ነቲ መደብ ዘውሃሃደን ንምዕዋቱ ኣበርቲዑ ዝሰርሐን ኣቶ ኣለም ገዝሀይ፡ ንኹሎም ኣብ ስያትል ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ድምጻውያን: ሙዚቀኛታትን ገጠምትን ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ነቶም ካብ ፖርት ላንድ ተጓዒዞም ነቲ መደብ ዘድመቑ ከም ህቡብ ድምጻዊ ተፎኖ፡ ኣዳራሽ ብነጻ ዝሃበ መሓሪ ወናኒ ዳህላክ ማእከል መዘናግዒ ከምኡ’ውን ገንዘብ ናብ ሱዳን ንምልኣኽ ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ዝለኣኸ ፋኒኤል “ሮያል ኣገልግሎት ሓዋላ” ብስም ኩሉም ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ከመስግኖም ከም ዝደሊ ሓቢሩ።

ሸሞንተ መጋቢት ብድምቀት ተዘኪራ


ሸሞንተ መጋቢት ኣህጉራዊ በዓል ደቀንስትዮ ኣብ ስያትል ብድምቀት ተዘኪራ። ኤርትራውያን ተቐማጦ ስያትል ኣብ ሰለስተ ዝተፋላለየ ቦታታት ብምትእኽኻብ ንሾሞንተ መጋቢት ብጓይላን ዝተፈላለየ መግለጺታትን ምርኢታትን ብምዕሩግ ኣገባብ ጸንቢሎማ።
ናይ ሎሚ ዓመት ሸሞንተ መጋቢት ኣብ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ብፍሉይ ኢያ ተጸንቢላ። ምኽንያቱ እተን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልተ ተኸፋፊለን ከብዕላ ዝጸንሓ ደቀ’ንስትዮ ሎሚ ዘበን ብሓባር ስለዘብዓላ’ዩ። ወኪል ሃገራዊ ማሕበር ደቀ’ንስትዮ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ሕብረት ሓይሊ’ዩ። ሕብረትክን ንግስጋሴና የቀላጥፎ’ዩ ክትብል ገሊጻ። ኣብዚ ብጉጅለ ድራማ ዝቐረበ ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕ ተዋስኦታት ኣቓልቦ ተዓዘብቲ ስሒቡ ኔሩ።
ኣብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ስያትልን ከባቢኣን ዝተኻየደ ጽምብል’ውን፡ ብዘይካ’ቲ ንቡር ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕ መግለጺታት፡ እቲ በዓል ብዉዕዉዕ መንፈስን ባህላዊ ጸወታን ደሚቑ ከምዘምሰየ ክንዕዘብ ክኢልና።
ኣብቲ ኣብ 18th and Spruce St. ዝርከብ ኣዳራሽ ዝተኻየደ ጽምብል ካብ ናይ ዝሓለፈ ፍሉይ ዝገበሮ ምርኢት ህጻናት’ዩ ኔሩ። ንምስሊ ኩለን ብሄራት ኤርትራ ዝወከሉ ህጻናት ክለሃዩ ከለዉ ካብ ተዓዛቢ ፍሉይ ኣድናቖት ረኺቦም’ዮም።

 ታክሲ ናበይ ገጸን’የን?


ኣባል ቤት ምኽሪ ከተማ ስያትል ሳሊ ክላርክ፡ ብ 5 መጋቢት 2014 ምስ ጋዜጣ ዳዕሮን ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረ ኮም ተለቪዥንን ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማና ናይ ፎር-ሃየር መጓዓዝያ ዓቢ መዛረቢ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቒሳ፡ ጻዕሪ ቤት ምኽሪ ከተማ ስያትል ብፍትሓዊ መንገዲ፡  ኩሉ ሰብ ናብርኡ ዝመርሓሉ ኩነታት ምፍጣር’ዩ ድሕሪ ምባል፡ ብሕጊ ምስራሕን ውሕስነት ዓማዊል ምሕላውን ግን ቀዳምነት ከም ዝወሃቦ ኣስሚራትሉ።
ሓደስቲ ኩባንያታት መጓዓዝያ ወይ ቲ.ኤን.ሲ፡ ብህዝቢ ዝረኸብኦ ዓቢ ተቐባልነትን፡ ዘተኣታተውኦ ቴክኖሎጅን ዘይከሓድ’ኳ እንተኾነ፡ ኩሉ ሕጋዊ ዝኾነ ፍቓዳትን ደረጅኡ ዝሓለወ መድሕንን ክህልወን ግን ግድነት’ዩ ኢላ። ንሳ ምስዚ ኣተሓሒዛ፡ ኣብ ልዕሊ ታክሲ ዝጸንሐ ጸቢብ ኣተሓሕዛ ንውድድር ከም ዝሃሰየን ክዘልቕ ከም ዘለዎን ጠቒሳ፡ እንተኾነ እዚ ሕጂ መጺኡ ዘሎ ምዕባሌታት ንወነንትን ትካላትን ታክሲ፡ ኣተሓሕዛ ዓማዊል ከመሓይሹን ስርዓተ ምውፋር ወይ ዲስፓች ከማዕብልዎን፡ ናይ ተባራበሩ ጻውዒት ወይ ደውል’ዩ፡ ክትብል ገሊጻቶ። ክቡራት ተኸታተልቲ፡ ዝርዝር ትሕዝቶ ናይዚ ዝርርብ ኣብ ገጽ ኣርባዕተ ኣንብቡ።

VOA Interview ድምጺ ኣመሪካ ምስ ኣባላት ዳዕሮ

Advertise Here1

To advertise here or/and

on our paper please call us at

206.859.1933

Contact Info

DAERO

P.O Box 20624
Seattle, WA 98102

E-mail: daero1120@gmail.com

Go to top